Novosti

Od 22. 05. do 5. 06. - javni uvid/javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada


19.05.2017

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Staroga Grada o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada, od 5.05. 2017., Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada objavljuje javni uvid/javnu raspravu o Prijedlogu istoimenog Plana. Javni uvid /javna rasprava trajat će 15 dana: od 22. 05. do 5. 06. 2017, a javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se u petak 26. 05. 2017. u Gradskoj vijećnici u Starome Gradu u 12,00 sati. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada i objavu Javnog uvida/javne rasprave istoimenog Plana možete naći na linku "Prostorno planiranje", podlinku "PPU Grada Staroga Gradai", a na istom linku za vrijeme trajanja javnoga uvida/javne rasprave bit će objavljeni i Eleborat Prijedloga Plana (tekstualni dio-odredbe za provođenje, grafički dio-grafički listovi, obrazloženje i sažetak za javnost). Obavijest o javnom uvidu/javnoj raspravi objavljena je u dnevnom tisku (Slobodna Dalmacija), u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 7/17, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije i na oglasnim pločama Grada Staroga Grada.

developed by Nove vibracije