Accessibility

Akti Gradonačelnika

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu (295,91 kB) Prilog 1. - Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu (222,491 kB) Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje aktivnosti političkih stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u predstavničkom tijelu Grada Staroga Grada u 2022. godini (168,369 kB) Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2023. godinu (928,034 kB) Plan savjetovanja s javnošću Grada Staroga Grada za 2023. godinu (792,403 kB) Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom dojelu Grada Staroga Grada (425,518 kB) Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Staroga Grada za 2022. godinu (411,025 kB) PRAVILNIK O UVJETIMA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA STAROGA GRADA (1,103 MB) Strategija upravljanja imovinom Grada Staroga Grada za razdoblje 2022. - 2028. godine (13. rujna 2022.) (517,649 kB) Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu (4,213 MB) Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Staroga Grada za razdoblje 2021.-2025. godine (671,223 kB) Odluka o donošenju provedenog Programa Grada Staroga Grada za razdoblje od 2022. - 2025. godine (14,743 kB) Provedbeni Program Grada Staroga Grada za razdoblje 2022. - 2025. godine (1,039 MB) Prilog 1. Provedbenom Programu Grada Staroga Grada za razdoblje 2022. - 2025. godine (78,141 kB) Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (106,994 kB) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju u Gradu Starome Gradu (134,238 kB) Pravilnik o odori prometnih redara Grada Staroga Grada – (233,231 kB) Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (pročišćeni tekst) (205,084 kB) Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad (135,134 kB) Pravilnik o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih telefona u službene svrhe (41,819 kB) Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih telefona u službene svrhe (506,143 kB) Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja Staroga Grada (534,709 kB) Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Staroga Grada (534,717 kB) Primopredaja izvršnih ovlasti u Gradu Starome Gradu sa Izvješćem o obavljanju poslova iz djelokruga dosadašnjeg gradonačelnika (347,328 kB) Rješenje o imenovanju jedinog člana Skupštine Komunalnog Stari Grad d.o.o. (19,312 kB) Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad (118,199 kB) Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora "Komunalno Stari Grad d.o.o." Stari Grad (87,111 kB) Rješenje o izboru članova Nadzornog odbora "Komunalno Stari Grad d.o.o." Stari Grad (89,826 kB) Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Staroga Grada za promjenjivog člana Povjerenstva za utvrđivanje granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije (143,699 kB) Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem (273,081 kB) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune UPU Maslinica (3,085 MB) Odluka kojojm se utvrđuje da nije potrebno provesti stretšku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Staroga Grada za 2018. - 2022. (996,439 kB) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Maslinica - dijela naselja Stari Grad (2,622 MB) Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad (19,825 kB) Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sardelice" Stari Grad (157,726 kB) Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada "Dolci" Stari Grad (537,4 kB) Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (4,759 MB) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada (24,808 kB) PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA ZA 2021. GODINU (46,017 kB) Informacija o stanju vrijednosti financijske imovine Grada Staroga Grada (280,756 kB) Godišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada za 2020. godinu (37,3 kB) Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Stari Grad (445,97 kB) Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Staroga Grada (3,134 MB) Popis arhivskog i registraturnog gradiva Grada Staroga Grada s rokovima čuvanja (468,48 kB) Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem (145,152 kB) Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad (151,965 kB) PROVEDBENI PROGRAM GRADA STARI GRAD ZA RAZDOBLJE 2022-2025 (985,325 kB) Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika (43,16 kB) PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH I DRUGIH TIJELA GRADA STAROGA GRADA ZA 2022. GODINU (168,153 kB) Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata iz programa javnih potreba u kulturi (68,096 kB) Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata iz programa javnih potreba u športu (66,048 kB) Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata iz programa socijalne skrbi (67,072 kB) Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata iz programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva (66,048 kB) Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata iz programa javnih potreba u zdravstvu (68,608 kB) Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata vjerskih zajednica (65,536 kB) Odluka o lokacijama i broju parkirališnih mjesta za zakup u 2022. godini (73,787 kB) Rješenje o visini zakupnine javnih površina u Gradu Starom Gradu za 2022. godinu (561,063 kB) Plan postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu (616,583 kB) Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u predstavničkom tijelu Grada Staroga Grada u 2021. godini (106,73 kB) Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko turističke zone Helios (212,983 kB)